כניסה לשביל הכחול היורד מבית העלמין טובא זנגריה לירדן ההררי