מקלט ציבורי רחוב חידושי הרי"ם

כשיר לשימוש, בי"ס קרית חינוך עירוני ז' מען למכתבים ת.ד. 27304 מיקוד 61273אין מונה חשמל במקלט
כשיר לשימוש, בי"ס קרית חינוך עירוני ז' מען למכתבים ת.ד. 27304 מיקוד 61273אין מונה חשמל במקלט