horizontal woods

כמה מסלולים על העץ של הבמה, מצאנו v3,v5,v7
כמה מסלולים על העץ של הבמה, מצאנו v3,v5,v7