steps
steps

Best Places to Visit guide

Top 10 locations in Yunnan

by
Asaf Lev-Ari
Live update: Updated September 21, 2022

1. Chengjiang Fossil Site

MX9G+HV Chengjiang, Yuxi, Yunnan, China

2. Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas

VCW4+5CR, Gongshan Derung and Nu Autonomous County, Nujiang Lisu Autonomous Prefecture, Yunnan, China

3. Cultural Landscape of Honghe Hani Rice Terraces

3QVH+8X Panzhihua, Yuanyang County, Yunnan, Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture, Yunnan, China

4. Snow Mountain, Yunnan, Lijiang

WXRX+M2 Dadongzhen, Yulong Naxi Autonomous County, Lijiang, Yunnan, China

5. Lijiang, Yunnan, Old Town

9P2F+X3 Qinazhen, Yongsheng County, Lijiang, Yunnan, China

6. Yunnan Girls

X88X+FF Anning, Kunming, Yunnan, China

7. Rooftops, Lijiang, Yunnan

9RRV+PF Jianchuan County, Dali, Yunnan, China

8. Golden Temple, Kunming, Yunnan

C94C+V6 Hongta District, Yuxi, Yunnan, China

9. Himalayas, Yunnan, Zhongdian

82M5+3G Baijixunxiang, Weixi Lisu Autonomous County, Diqing Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan, China

10. Bai women, Stone Forest, Yunnan, Kunming

HF4J+R3 Shilin Yi Autonomous County, Kunming, Yunnan, China
Was this helpful?