steps
steps

מידות גדולות guide

Top 9 locations in Herzliya

by
Michal Tal-fass
Live update: Updated March 13, 2020

1. תמנון

Ben Gurion Blvd 4, Herzliya, Israel

2. HAGARA

Tsamarot St 10, Herzliya, Israel

3. אריסטו שמט

Shiv'at Hakohavim Blvd 8, Herzliya, Israel

4. ONOT & Jump

Shiv'at Hakohavim Blvd 8, Herzliya, Israel

5. מתאים לי - ml

Medinat ha-Yehudim St 85, Herzliya, Israel

6. HAGARA

Shiv'at Hakohavim Blvd 8, Herzliya, Israel

7. H&M

Shiv'at Hakohavim Blvd 8, Herzliya, Israel

8. HAGARA

Medinat ha-Yehudim St 85, Herzliya, Israel

9. מיי סטייל

Yehuda ha-Nasi St 92, Herzliya, Israel
Was this helpful?